Bảy cách để thoát khỏi cái bẫy của sự sáng tạo

Mỗi người chúng ta đều có khả năng sáng tạo, vấn đề là bạn đã đóng chúng trong các chiếc hộp của mình chặt đến mức nào. Nếu bạn phá bỏ những chiếc hộp đó, thì bạn sẽ có dược khả năng sáng tạo tại bất kỳ lúc nào.

Bạn có nghĩ rằng những người thông mình mới có khả năng sáng tạo? Nếu bạn có chỉ số IQ trên 120, thì trí thông mình và khả năng sáng tạo không hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Mỗi người chúng ta đều có khả năng sáng tạo, vấn đề là bạn đã đóng chúng trong các chiếc hộp của mình chặt đến mức nào. Nếu bạn phá bỏ những chiếc hộp đó, thì bạn sẽ có dược khả năng sáng tạo tại bất kỳ lúc nào.

Trong album là 7 chiếc hộp giam giữ sự sáng tạo hay gặp và cách để bạn có thể giải phóng trí sáng tạo của mình khỏi chúng.

Bảy cách để thoát khỏi cái bẫy của sự sáng tạo

CLB Truyền thông YMC – FTU