WordPress: Đóng tất cả bình luận với 1 câu lệnh SQL

Các bạn có thể đóng tất cả bình luận của tất cả bài viết trên website chỉ với một câu lệnh SQL duy nhất ở bên dưới.

Chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần đóng tất cả bình luận của tất cả các bài viết trên website (tất nhiên là chạy trên WorldPress). Nếu bài viết của bạn ít thì có thể vào từng bài để tắt bình luận nhưng nếu website có khoảng vài trăm đến vài ngàn thì việc này gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, các bạn có thể đóng tất cả bình luận của tất cả bài viết trên website chỉ với một câu lệnh SQL duy nhất ở bên dưới.

UPDATE wp_posts SET comment_status = 'closed', ping_status = 'closed' WHERE post_status = 'publish';

Câu lệnh trên có nghĩa là đóng bình luận, pingback và trackback của tất cả các bài viết ở trạng thái publish (đã xuất bản trên website).

Để mở lại bình luận, pingback và trackback cho tất cả các bài viết thì các bạn có thể dùng câu lệnh này:

UPDATE wp_posts SET comment_status = 'open', ping_status = 'open' WHERE post_status = 'publish';

HÀN THIÊN HẢI